Blink Schoonmaak

Artikel 1 – Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van Blink schoonmaak BV ten behoeve van een cliënt, behoudens andersluidende schriftelijke en ondertekende overeenkomst tussen Blink schoonmaak BV en de cliënt, in welk geval de huidige algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.

Artikel 2 – Gegevens en informatie

Blink schoonmaak BV is slechts gehouden tot uitvoering van de opdracht indien de cliënt de door Blink schoonmaak BV verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. In geval een forfaitair factuurbedrag werd overeengekomen zullen extra kosten ingevolge het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken van informatie voor rekening van de cliënt komen. De cliënt is gehouden Blink schoonmaak BV te informeren omtrent de feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hm aan Blink schoonmaak BV verstrekte informatie en aangeleverde documenten.

Artikel 3 – Betaling van facturen

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen die door de cliënt voor prestaties verschuldigde facturen te zijn betaald uiterlijk 15 dagen na de datum van de factuur van Blink schoonmaak BV.

Artikel 4 – Laattijdige betalingen

Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt een verwijlinterest verschuldigd van 2% per maand, zonder ingebrekestelling. Bovendien is de cliënt in dat geval op de niet of laattijdig betaalde facturen een forfaitaire schadevergoeding van 15% verschuldigd, met een minimum van 125 euro. Dit ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte buitenrechtelijke kosten.

Artikel 5. – Opschorting van uitvoering

In geval van niet-nakoming of niet-tijdige uitvoering door cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-tijdig aangeleverde documenten, informatie of niet betaling van facturen, is Blink schoonmaak BV gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten. Desgevallend brengt Blink schoonmaak BV de cliënt hier schriftelijk van op de hoogte.

Artikel 6 – beroepsaansprakelijkheid

6.1 ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van Blink schoonmaak BV alsmede van haar vennoten, medewerker of stagiair, optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met Blink schoonmaak BV werd een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven.

6.2 De aansprakelijkheid, ten aanzien van de cliënt van Blink schoonmaak BV, alsmede haar vennoten, medewerker of stagiair, met betrekking tot de prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met Blink schoonmaak BV, is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 7 – Duur en opzegging

De duur van een ondertekende offerte, contract of overeenkomst (per mail) is onbepaald maar ingaand vanaf de datum van ondertekening van de desbetreffende offerte, contract of overeenkomst.  Indien de cliënt graag een einde maakt aan een overeenkomst dient dit gemeld te worden per aangetekend schrijven, rekening houdend met een opzegtermijn. Voor maandelijkse klanten geldt een opzegtermijn van 2 maanden einde maand, met een minimum van 2 reinigingsbeurten. Voor 2-maandelijkse klanten geldt een opzegtermijn van 4 maanden einde maand, met een minimum van 2 reinigingsbeurten. Voor 3-maandelijkse klanten geldt een opzegtermijn van 6 maanden einde maand, met een minimum van 2 reinigingsbeurten.

Artikel 8 – Betwistingen

Om geldig te zijn moeten alle betwistingen of klachten binnen de 3 dagen na de datum van uitvoering van de werken aangetekend en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt aan Blink schoonmaak BV. Zo niet wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de te factureren diensten.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

De klant gaat akkoord dat Blink schoonmaak BV het recht heeft om jaarlijks per 1 januari zijn prijzen te indexeren conform de economische evolutie en maatschappelijke verwikkelingen. De indexatie kan 3 tot 7 procent bedragen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

10.1 De algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen Blink schoonmaak BV  en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht.

10.2 Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Blink schoonmaak BV en de cliënt of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout.